22/12/2020 Obwieszczenie o przystąpieniu do opisu oszacowania KR1P/00297987/5.

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Nowej Huty Marcin Gonet Kancelaria Komornicza nr VI w Krakowie zawiadamia, że na wniosek wierzyciela:
CAR4NOW Sp. z o.o.

przeciwko dłużnikowi:
Ziętek Paweł

zawiadamia, że przystąpi do opisu i oszacowania:

1/6 udzialu w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu położonego w Krakowie os. Piastów 6/55, kóry posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kraków o numerze KR1P/00297987/5.

Opis i oszacowanie nieruchomości zostanie rozpoczęty w dniu 5 lutego 2021 roku o godzinie 11:00 w miejscu położenia nieruchomości.

Zakończenie opisu i oszacowania nieruchomości  nastąpi  w dniu 12 lutego 2021roku o godzinie 12:00 w kancelarii komornika znajdującej się w Krakowie os. Złotego Wieku 89

Wobec powyższego na podstawie art. 945 kpc

 

W Z Y W A M

uczestników, o których nie mam wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.

Pouczenie:
Na niniejszą czynność przysługuje stronom skarga wniesiona w terminie dwóch tygodni od ukończenia czynności do Sądu Rejonowego dla Krakowa – Nowej Huty w Krakowie za pośrednictwem komornika (art.950 kpc)