Wnioski

Do wniosku należy dołączyć oryginał tytułu wykonawczego zgodnie z art. 776 i 777 kpc:

art. 776 kpc

Podstawą egzekucji jest tytuł wykonawczy, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Tytułem wykonawczym jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności […]

art. 777 § 1 kpc

Tytułami egzekucyjnymi są: orzeczenie sądu prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu, jak również ugoda zawarta przed sądem; orzeczenie referendarza sądowego prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu, wyrok sądu polubownego lub ugoda zawarta przed takim sądem; ugoda przed mediatorem, inne orzeczenia, ugody i akty, które z mocy ustawy podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej; akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji i który obejmuje obowiązek […]

Wniosek osobiste doręczenie adresatowi pism procesowych na zlecenie sądu [czytaj dalej]

Wniosek o doręczenie pism procesowych
Wniosek o wszczęcie postepowania egzekucyjnego wniosek o wszczęcie
Wniosek o zabezpieczenie roszczenia

 

Pozostałe

Wniosek o wszczęcie egzekucji z nieruchomości
Wniosek o dokonanie opisu oszacowania nieruchomości
Wniosek o wyznaczenie terminu licytacji
Wniosek o sporządzenie spisu inwentarza
Wniosek o wszczęcie egzekucji opróżnienia lokalu mieszkalnego
Wniosek o wydanie dokumentu
Zlecenie poszukiwania majątku dłużnika
Oświadczenie dłużnika o posiadanym majątku
Oświadczenie wierzyciela o wyborze komornika

 

Pełnomocnictwo

Pełnomocnictwo ogólne
Komornik Kraków Nowa-Huta
Marcin Gonet