Wnioski

Do wniosku należy dołączyć oryginał tytułu wykonawczego zgodnie z art. 776 i 777 kpc:

art. 776 kpc

Podstawą egzekucji jest tytuł wykonawczy, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Tytułem wykonawczym jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności […]

art. 777 § 1 kpc

Tytułami egzekucyjnymi są:orzeczenie sądu prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu, jak również ugoda zawarta przed sądem;orzeczenie referendarza sądowego prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu,wyrok sądu polubownego lub ugoda zawarta przed takim sądem;ugoda przed mediatorem,inne orzeczenia, ugody i akty, które z mocy ustawy podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej;akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji i który obejmuje obowiązek […]

Wniosek o wszczecie postepowania egzekucyjnego wniosek o wszczęcie
Wniosek o wszczęcie egzekucji z nieruchomości
Wniosek o dokonanie opisu oszacowania nieruchomości
Wniosek o wyznaczenie terminu licytacji
Wniosek o sporządzenie spisu inwentarza
Wniosek o wszczęcie egzekucji opróżnienia lokalu mieszkalnego
Wniosek o wydanie dokumentu
Zlecenie poszukiwania majątku dłużnika
Wniosek o wszczecie postepowania egzekucyjnego w sprawach alimentacyjnych

 

Oświadczenia

Oswiadczenie dłuznika o posiadanym majatku
Oswiadczenie wierzyciela o wyborze komornika

 

Pełnomocnictwo

Pełnomocnictwo ogólne
Komornik Kraków Nowa-Huta
Marcin Gonet