14/05/2021 II Licytacja nieruchomości Sadowie (zabudowa siedliskowa)

Sygnatura: KM 1403/19

operat szacunkowy

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Nowej Huty w Krakowie Marcin Gonet na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14-05-2021 o godz. 14:15 w budynku Sądu Rejonowego dla Krakowa – Nowej Huty w Krakowie z siedzibą przy Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków, pokój C-108, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: Nowakowska-Nóżka Katarzyna Anna, położonej przy 52,Sadowie, 32-010 Kocmyrzów-Luborzyca, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KR1P/00202761/3.

Suma oszacowania wynosi 432 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 288 333,33 Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 43 250,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Małopolski Bank Spółdzielczy Filia Kraków – Nowa Huta 74 8619 0006 0010 0256 8124 0001. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach:    

DATA OGLĘDZIN GODZINY OGLĘDZIN
29.04.2021 11:00 – 11:30

oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.   Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.