Obwieszczenie o przystąpieniu do opisu oszacowania KR1P/00250981/2

O B W I E S Z C Z E N I E


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Nowej Huty Marcin Gonet Kancelaria Komornicza nr VI w Krakowie zawiadamia, że na wniosek wierzyciela:
Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundzusz Inwestycyjny Zamknięty 

przeciwko dłużnikowi:
Mnich Wiesław 

przystąpi do opisu i oszacowania:

Lokal mieszkalny położony w Krakowie os. Kazimierzowskie 24/5 który posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kraków o numerze KR1P/00250981/2. 


Opis i oszacowanie nieruchomości zostanie rozpoczęty w dniu 9 lipca 2020 roku o godzinie 10:30 w miejscu położenia nieruchomości.

Zakończenie opisu i oszacowania  nastąpi  w dniu 17 lipca 2020 o godzinie 13:00 w kancelarii komornika znajdującej się w Krakowie os. Złotego Wieku 89 


Wobec powyższego na podstawie art. 945 kpc

W Z Y W A M 


uczestników, o których nie mam wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.

Komornik Sądowy 

Marcin Gonet