Licytacja nieruchomości – lokal mieszkalny os. Piastów 35/26

Sygnatura: KM 656/19 i inne

operat szacunkowy

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Nowej Huty w Krakowie Marcin Gonet na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 02-03-2020 o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego dla Krakowa – Nowej Huty w Krakowie z siedzibą przy Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków, pokój C-112, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: Jawień Teresa, położonego przy Os. Piastów 35/26,31-624 Kraków, dla którego Sądu Rejonowego w Krakowie-Nowej Hucie prowadzi księgę wieczystą o numerze KR1P/00418080/2.
Opis nieruchomości:
księdze wieczystej podana jest powierzchnia łączna z piwnicą – komórką lokatorską o powierzchni 2,04 m2); Położenie: Kraków, os. Piastów 35 m 26; Sposób korzystania z nieruchomości: mieszkalny, użytkowany; Udział związany z lokalem mieszkalnym w nieruchomości wspólnej: do 4 089/128 536 części obejmujący nieruchomość gruntową stanowiącą działkę oznaczoną nr 54/6 o powierzchni 0,2764 ha, jednostka ewidencyjna Nowa Huta – obręb nr 2 oraz części wspólne budynku; Nr Księgi Wieczystej: – dla nieruchomości lokalowej: Nr KR1P/00418080/2, – dla nieruchomości gruntowej: Nr KR1P/00294784/1. Obie Księgi Wieczyste prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórza w Krakowie.

Suma oszacowania wynosi 267 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 200 475,00 Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 26 730,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: MBS Wieliczka – Filia Kraków – Nowa Huta 74 8619 0006 0010 0256 8124 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach:

DATA OGLĘDZINGODZINY OGLĘDZIN
17.02.202011:00 – 11:20

oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.